តើវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យគឺជាអ្វី? What is Data Science? Data Science professional courses in Cambodia CamTech University

តើវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យគឺជាអ្វី? What is Data Science? Data Science professional courses in Cambodia

តើវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យគឺជាអ្វី? លោកបណ្ឌិត ជា វឌ្ឍនា នាយកមជ្ឈមណ្ឌល CPET សម្រាប់ការអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ បកស្រាយនិយមន័យអំពី វិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ។ CEPT មានគោលបំណងនាំយក “ចំណេះដឹង” អំពីបច្ចេកវិទ្យាទំនើបៗ ដើម្បីជួយដល់និស្សិតកម្ពុជាឱ្យទទួលបាននូវជំនាញក្នុងតម្រូវការទីផ្សារការងារបច្ចុប្បន្ន។ What is Data Science? Dr Vatana Chea, Director of CPET … Read more

Cerita Sofi – Teknologi yang Membantu Banyak Orang | Computer Science @Bandung Program BINUS UNIVERSITY Bandung

Cerita Sofi - Teknologi yang Membantu Banyak Orang | Computer Science @Bandung Program

Halo Sobat BINUSIAN !!! Kali ini kita akan melihat cerita sofi yang dapat menciptakan teknologi untuk membantu kehidupan banyak orang dan pastinya ceritanya seru banget … Read more

Master’s Programme in Computer Science | University of Helsinki University of Helsinki

Master’s Programme in Computer Science | University of Helsinki

In the Master’s Programme in Computer Science you can become an expert in a wide range of fields. You will have access to the focus … Read more

Student vlog of BSc Technical Computer Science student Heleen University of Twente / Universiteit Twente

Student vlog of BSc Technical Computer Science student Heleen

— English version below — STUDENTEN VLOG – Heleen vlogt en laat je zien hoe het is om de bachelor Technical Computer Science te studeren. … Read more

Computer Science at Cambridge Cambridge University

Computer Science at Cambridge

Undergraduate students and staff talk about studying Computer Science at the University of Cambridge. To find out more about this course, see https://www.undergraduate.study.cam.ac.uk/courses/computer-science Disclaimer: While … Read more

UNGKAPAN ALUMNI MAHASISWA BINUS Doctor of Computer Science – Wartika Doctor of Computer Science BINUS UNIVERSITY

UNGKAPAN ALUMNI MAHASISWA BINUS Doctor of Computer Science - Wartika

Ibu Wartika telah menyelesaikan sidang promosi doktor di BINUS Doctor of Computer Science dengan predikat sangat memuaskan. Kelulusan dalam sidang promosi doktor hari ini menjadikan … Read more

Perkenalan Jurusan School of Computer Science BINUS University Ucay

Perkenalan Jurusan School of Computer Science BINUS University

source

3 years of Computer Science in 8 minutes Devon Crawford

3 years of Computer Science in 8 minutes

This is the most asked question on my channel by far so I thought I’d explain how I learned programming. In the process I got … Read more

Python for Everybody – Full University Python Course freeCodeCamp.org

Python for Everybody - Full University Python Course

This Python 3 tutorial course aims to teach everyone the basics of programming computers using Python. The course has no pre-requisites and avoids all but … Read more

Harvard CS50 – Full Computer Science University Course freeCodeCamp.org

Harvard CS50 – Full Computer Science University Course

Learn the basics of computer science from Harvard University. This is CS50, an introduction to the intellectual enterprises of computer science and the art of … Read more